Menu

„Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.“

„Nemůžeme všechny děti naučit všechno,
ale můžeme je učinit šťastnými.“

„Nemůžeme všechny děti
naučit všechno, ale můžeme
je učinit šťastnými.“

Informace o povinném předškolním vzdělávání
určené pro zákonné zástupce dětí

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

– povinnost předškolního vzdělávání vzniká pro dítě, které do 31.08. daného kalendářního roku dosáhne pátého roku věku dle § 34 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

Tato povinnost se vztahuje:
– na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
– a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
– na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
– na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
– povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu od 8,00 hodin do 12,00 hodin dle §1c) vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

– povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách a v období termínu jarních prázdnin

Omlouvání dítěte z povinného předškolního vzdělávání

– dle § 34a) odst. 4 školského zákona je rodič povinen nahlásit důvod nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů osobně, telefonicky, emailem

– při nepřítomnosti dítěte delší než 5 pracovních dnů je rodič povinen doložit důvod písemně (doklad od lékaře, omluvný list vydaný MŠ)

 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE

 – rodič dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno dle § 34b)

– pokud bude dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, oznámí tuto skutečnost rodič 3 měsíce před počátkem školního roku a doloží písemně údaje o dítěti dle §34b) odst.2 ŠZ

-v průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy

– ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, oblasti vycházející z RVP PV, v nichž má být dítě vzděláváno

– MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v průběhu měsíce listopadu daného školního roku, rodič je povinen zajistit účast dítěte u ověření (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.
· vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální – informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;
· vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.
Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Kontaktní adresa pro dotazy: ms@msmt.cz

 

Accessibility